Prohlášení Mezinárodní asociace Memorial

24. květen 2023 | Zdroj: 

Общество Мемориал

Oficiální prohlášení nově vzniklé Mezinárodní asociace Memorial.

Mezinárodní sdružení Memorial bylo zrušeno ruským Vrchním soudem dne 28. února 2022. Memorial však nelze zlikvidovat, stejně jako je nemožné zakázat lidem myšlení a paměť. Memorial totiž není jen organizace či společenské hnutí – jsou to především lidé na celém světě, kteří sdílejí stejné hodnoty a chtějí znát pravdu o své tragické minulosti. Memorial tedy nadále existuje. Celkem 15 organizací Memorialu z devíti zemí oficiálně založilo 16. května 2023 v Ženevě Mezinárodní asociaci Memorial – pokračovatele a nástupce Mezinárodního Memorialu s více než 35letou historií.

Stejně jako v minulosti bude Memorial usilovat o šíření hodnot svobody, demokracie a právního státu a o dodržování osobnostních práv v politické praxi a společenském životě. Bude nadále zkoumat, dokumentovat a interpretovat veškeré projevy politického násilí v minulosti i v přítomnosti na území bývalého SSSR a zemí, na které dopadly zločiny sovětských a post-sovětských režimů. Zaměřením na historii teroru a boje proti nesvobodě bude Memorial bojovat za dodržování lidských práv, budování a posilování občanské společnosti a demokratického právního státu a bránit návratu diktatury.

Jedním z projevů návratu diktatury jsou ozbrojené konflikty a agresivní války v post-sovětském prostoru – apoteóza masového porušování lidských práv. Z tohoto základu vychází přísně protiválečné stanovisko Memorialu. Co se týče střetů v minulosti, vždy stojíme proti organizátorům a pomahačům státního teroru a na straně bojovníků za svobodu. Co se týče střetů v současnosti, stojíme vždy proti agresorovi a na straně těch, kteří agresi odolávají.
Jiným závažným projevem návratu diktatury je vztah ke státu jakožto nejvyšší hodnotě a k lidem jako ke spotřebnímu materiálu. Opět jsme v různých zemích svědky boje proti jinak smýšlejícím a snah o likvidaci svobody slova, ovládnutí soudního systému a obnovu represivních praktik.

Události poslední doby ukazují, že totalitní minulost nejen nebyla přemožena, nýbrž je schopna velmi nebezpečně recidivovat a ohrožovat bezpečnost a svobodu v Evropě i na celém světě.

Bez důkladné interpretace tragické zkušenosti s historií komunistických diktatur a hnutí odporu v SSSR i dalších zemích „socialistického tábora“ nemůže uspět odpor proti politické represi ani politika odporu proti vojenské agresi a pokusům o řešení politických otázek násilím.

Poslání Mezinárodní asociace Memorial vychází z uznání priority lidského života a svobody před jakýmikoli jinými společenskými hodnotami, z uznání právního svědomí. Proto je historicko-osvětová činnost Memorialu neoddělitelná od jeho aktivit na obranu práv.

Na základě tohoto východiska může mezinárodní společenství úspěšněji přispívat ke vzniku demokratických institucí a podpoře občanských svobod v post-sovětských státech, kde jsou takové instituce narušení, oslabené, nebo vůbec nevznikly, tak, aby v budoucnu nemohlo docházet k obrodě militarismu, revanšismu a agresivního šovinismu v rámci společenského, politického a kulturního života Evropy – a to jakýmkoli způsobem a s jakoukoli ideologickou „omáčkou“.

Zlo, kterému Memorial čelí, má nadnárodní povahu, a poslání a hodnoty Memorialu jsou univerzální. Proto bude Memorial sdružovat podobně smýšlející lidi z různých zemí.